ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย Japan International Cooperation Agency (JICA Thailand)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.