แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

FM-10-01-แบบเสนองานสหกิจศึกษา

FM-10-02-แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

FM-10-03-ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

FM-10-04-แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

FM-10-05-แบบอนุญาตให้นักศึกษาปฏิบัติงาน

FM-10-06-แบบแจ้งรายละเอียดตำแหน่งงาน

FM-10-07-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

FM-10-08-แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน

FM-10-09-แบบบันทึกความก้าวหน้า

FM-10-10-แบบตอบรับอนุญาตเข้านิเทศ

FM-10-11-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา

FM-10-12-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-สำหรับสถานประกอบการ

FM-10-13-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

FM-10-14-แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ

FM-10-15-หนังสือยินยอมให้เผยแผร่รายงานสหกิจศึกษา

FM-10-16-แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน

FM-10-17-แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา

FM-10-18-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา

FM-10-19-ทำเนียบสถานประกอบการ

FM-10-20-แบบประเมินคณาจารย์นิเทศจากสถานประกอบการ

FM-10-21-สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Comments are closed.