ให้การต้อนรับ บริษัทเอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ประชุมคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 มทร. (ทปคว.มทร.) และ นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.)

ใบสมัคร/รายละเอียด โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 7

ประกาศ!! รับสมัครนักผู้สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 7
> เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ตุลาคม 2563
> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
> หลังจากประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ แล้วสามารถชำระค่าสมัคร จำนวน 1,500 บาท ได้ในวันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563
> เข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 23 ถึง 28 พฤศจิกายน 2563 (6 วัน)
หลักฐานการสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
– สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
– เอกสารรับรองผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (เกรดรวม 4 เทอม เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป)
พร้อมลงชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/zK74hDfQDqpRoZrM7
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : ค่ายเส้นทางสู่วิศวกร ราชมงคลขอนแก่น
Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ 081-5442025
พี่หญิง ผู้ประสานงานโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 093-2941411

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ระบบโควตาเรียนดี-ใช้สิทธิ์) ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ “รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ระบบโควตาเรียนดี-ใช้สิทธิ์) ประจำปีการศึกษา 2564 รับนักศึกษาระดับ ปวส. **สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เท่านั้น!!!
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นหลักฐานการสมัครฯ **ได้ที่สถานศึกษาฯ ของนักเรียน/นักศึกษา หรือแผนกงานวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะเปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ตั้งแต่วันที่ 12-22 ตุลาคม 2564

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ราชมงคลขอนแก่น 2563