ผลงานนักศึกษา

นายวุฒิชัย ประทิพย์อาราม นักศึกษา ปริญาโท สาขาวิศวะกรรมไฟฟ้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ “การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44

นายวุฒิชัย ประทิพย์อาราม นักศึกษา ปริญาโท สาขาวิศวะกรรมไฟฟ้าร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ “การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44” ในเรื่อง “The BER Performance of LMMSE Channel Estimation for OFDM in 5G Communication Systems”

Comments are closed.