โครงการสร้างสุนทรียในการทำงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยกิจกรรม 7 ส

ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย Japan International Cooperation Agency (JICA Thailand)

โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563