ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น
คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถส่งบทความหรืองานวิจัยสำหรับนำเสนอใน “โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563” ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
สอบถามรายละเอียด สำนักงานสาขาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 043-283700
โทรสาร 043-237483

โครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดโครงการค่ายเตรียมสู่วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลขอนแก่น

23 พ.ค.63 พิธีเปิดโครงการค่ายเตรียมสู่วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น โดยอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งคณะผู้บริหารคณาจารย์เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติพื้นฐานและทักษะในการประกอบอาชีพวิศวกรแต่ละสาขาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 -28 พฤศจิกายน 2563