ระบบใบรับรอง

*** ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป การยื่นขอใบรับรองคณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร 100 บาท ***

ขั้นตอนในการขอใบรับรองคณะวิศวกรรมศาสตร์

1.เลือก คำร้องขอหนังสือรับรองและเอกสารสำคัญทางการศึกษา RE.15 กรอกเอกสารให้ครบถ้วน

1.1 เลือกประเภทรายการ เอกสารสำคัญทางการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษา)

1.2 เลือกอื่นๆ (ข้อที่ 14 )

1.3 ระบุว่า… ขอใบรับรองคณะวิศวกรรมศาสตร์

1.4 ระบุจำนวน ภาษาไทย 1 ฉบับ และระบุค่าธรรมเนียม 100 บาท ในช่องระดับการศึกษา ป.ตรี

2.ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 437-600-746-3

ชื่อบัญชี : เงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำนวนเงิน 100 บาท

3.หลังจากชำระเงินแล้ว ให้นำ 1. หลักฐานการชำระเงิน (ใบสลิปการโอนเงิน) 2.ใบคำร้องขอหนังสือรับรองฯ (RE.15) 3.สำเนาหนังสือสำคัญ (เซ็นสำเนาถูกต้อง) และ 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (เซ็นสำเนาถูกต้อง) มาแนบลงในระบบขอใบรับรองคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้วกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน จากนั้นกดส่งข้อมูล รอดำเนินการ 3-5 วันทำการ

คลิก คำร้องขอหนังสือรับรองและเอกสารสำคัญทางการศึกษา (RE.15)

คลิก ระบบขอใบรับรองคณะวิศวกรรมศาสตร์

คลิก ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบรับรองคณะวิศวกรรมศาสตร์

Comments are closed.