เขียนโดย Super User

      ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The  Fourth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2018) ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรม Meitetsu New Grand Hotel เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น