1. ผลิตบัณฑิตปฎิบัติ มีฝีมือ ระเบียบ วินัย น้ำใจ เป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการสถานประกอบการในระดับชาติและภูมิภาค

2. สร้างนวัตกรรม งานวิจัย ที่มีคุณค่ะนำไปสู่การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ

5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

6. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างสุขภาพให้กับองค์กร

7. พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ