เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตปฏิบัติ มี ฝีมือ ระเบียบวินัย น้ำใจ เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าแก่สังคม สู่ภูมิภาคอาเซียน