เขียนโดย Super User
Attachments:
Download this file (FM 10-01.doc)แบบเสนองานสหกิจศึกษา[FM 10-01 ]154 kB
Download this file (FM 10-01.pdf)แบบเสนองานสหกิจศึกษา[FM 10-01]269 kB
Download this file (FM 10-02.doc)แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา[FM 10-02]158 kB
Download this file (FM 10-02.pdf)แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา[FM 10-02]293 kB
Download this file (FM 10-03.doc)ใบสมัครงานสหกิจศึกษา[FM 10-03]167 kB
Download this file (FM 10-03.pdf)ใบสมัครงานสหกิจศึกษา[FM 10-03]283 kB
Download this file (FM 10-04.doc)แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา[FM 10-04]148 kB
Download this file (FM 10-04.pdf)แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา[FM 10-04]110 kB
Download this file (FM 10-05.doc)แบบอนุญาตให้นักศึกษาปฏิบัติงาน[FM 10-05]157 kB
Download this file (FM 10-05.pdf)แบบอนุญาตให้นักศึกษาปฏิบัติงาน[FM 10-05]134 kB
Download this file (FM 10-06.doc)แบบแจ้งรายละเอียดตำแหน่งงาน[FM 10-06]154 kB
Download this file (FM 10-06.pdf)แบบแจ้งรายละเอียดตำแหน่งงาน[FM 10-06]329 kB
Download this file (FM 10-07.doc)แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา[FM 10-07]158 kB
Download this file (FM 10-07.pdf)แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา[FM 10-07]109 kB
Download this file (FM 10-08.doc)แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน[FM 10-08]147 kB
Download this file (FM 10-08.pdf)แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน[FM 10-08]180 kB
Download this file (FM 10-09.doc)แบบบันทึกความก้าวหน้า[FM 10-09]157 kB
Download this file (FM 10-09.pdf)แบบบันทึกความก้าวหน้า[FM 10-09]173 kB
Download this file (FM 10-10.doc)แบบตอบรับอนุญาตเข้านิเทศ[FM 10-10]142 kB
Download this file (FM 10-10.pdf)แบบตอบรับอนุญาตเข้านิเทศ[FM 10-10]106 kB
Download this file (FM 10-11.doc) แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา[FM 10-11]189 kB
Download this file (FM 10-11.pdf)แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา[FM 10-11]314 kB
Download this file (FM 10-12.doc)แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับสถานประกอบการ[FM 10-12]186 kB
Download this file (FM 10-12.pdf)แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับสถานประกอบการ[FM 10-12]326 kB
Download this file (FM 10-13.doc)แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา[FM 10-13]158 kB
Download this file (FM 10-13.pdf)แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา[FM 10-13]176 kB
Download this file (FM 10-14.doc)แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ[FM 10-14]154 kB
Download this file (FM 10-14.pdf)แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ[FM 10-14]51 kB
Download this file (FM 10-15.doc) หนังสือยินยอมให้เผยแผร่รายงานสหกิจศึกษา[FM 10-15]172 kB
Download this file (FM 10-15.pdf)หนังสือยินยอมให้เผยแผร่รายงานสหกิจศึกษา[FM 10-15]254 kB
Download this file (FM 10-16.doc)แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน[FM 10-16]154 kB
Download this file (FM 10-16.pdf)แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน[FM 10-16]108 kB
Download this file (FM 10-17.doc)แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา[FM 10-17]147 kB
Download this file (FM 10-17.pdf)แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา[FM 10-17]53 kB
Download this file (FM 10-18.doc)แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา[FM 10-18]204 kB
Download this file (FM 10-18.pdf)แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา[FM 10-18]121 kB
Download this file (FM 10-19.doc)ทำเนียบสถานประกอบการ[FM 10-19]146 kB
Download this file (FM 10-19.pdf)ทำเนียบสถานประกอบการ[FM 10-19]242 kB
Download this file (FM 10-20.doc)แบบประเมินคณาจารย์นิเทศจากสถานประกอบการ[FM 10-20]151 kB
Download this file (FM 10-20.pdf)แบบประเมินคณาจารย์นิเทศจากสถานประกอบการ[FM 10-20]265 kB
Download this file (FM 10-21.doc)สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา[FM 10-21]168 kB
Download this file (FM 10-21.pdf)สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา[FM 10-21]278 kB