เขียนโดย Super User

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประสานความร่วมมือกับโรงงานนำตาลมิตรผล ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระบบทวิภาคี การทดสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (แบบเยอรมัน)ของนักศึกษาในระบบทวิภาคี กลุ่มมิตรผลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพืชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ณ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น